ABOUT US

MAFIA Factory เป็นโรงงานขนาดพอเหมาะ ดำเนินกิจการและกิจกรรมเฉพาะทาง เน้นผลิตผลงานและบริการทางด้านสร้างสรรค์แปลกๆ จากการออกแบบของเราเอง และจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย ทั้งในและจากอีกหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก ด้วยกระบวนการจากสายการผลิตที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ในระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบการผลิตปกติที่หาได้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และในรูปแบบพิลึกๆที่เราคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ ทำให้ “สินค้าและบริการ” ของเรา มีความแตกต่าง “พิเศษ” จากที่ไหนๆ เพื่อบ่งบอก “ไลฟ์สไตล์เฉพาะ” ของคุณ

MAFIA Factory is a specialize SME factory develop Products and Activities, focus on Unique and Creative Products & Services by our own and our friends’ development from both local and from all over the world by Standardize Production line from the regular solution and from our own tailor-mades solution. Of which, it makes our Products & Services special for your “Unique” lifestyles.